เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .or.th

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .or.th

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้

.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )

  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

Was this article helpful?

Related Articles