เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .go.th

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .go.th

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้

.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )

  • หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
  • ตัวอย่างเอกสารจากหน่วยงานถึง CIO

Was this article helpful?

Related Articles