เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .in.th

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .in.th

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้ 

.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่
  • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
  • ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ……….. และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

 

Was this article helpful?

Related Articles