เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .ac.th

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .ac.th

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้

.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )

  • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – ( ตัวอย่าง)
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles