Shared Hosting Resource Limitation

CPU Usage Limitation

 • Shared Hosting จะมีการจำกัดการใช้งาน CPU สูงสุดอยู่ที่ 25% ภายใน 90 วินาทีต่อ 1 user (นับรวมทุกเว็บไซต์) หากพบว่ามีการใช้งาน CPU ที่สูงกว่า 25% Account ของท่านจะถูกระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว เพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับลูกค้าทุกท่าน

Disk Usage Limitation

เนื่องจากทาง Bangmod.Cloud มีการให้บริการ Shared Hosting หลากหลายแพ็คเกจจึงแยกออกเป็นดังนี้

Shared Hosting ที่มีการจำกัดพื้นที่ให้บริการ เช่น Starter Hosting, Quality Hosting, WordPress Hosting DirectAdmin

 • ลูกค้าสามารถใช้งานพื้นที่ได้เต็ม 100% ในแต่ละแพ็คเกจที่เราให้บริการ ซึ่งลูกค้าสามารถอัพโหลดไฟล์ที่ใช้สำหรับทำเว็บไซต์ (เช่น ไฟล์รูปภาพ) ได้อย่างเต็มที่
 • การใช้งานดังต่อไปที่จะไม่สามารถให้บริการได้ในทุกบริการ Shared Hosting
  • บริการรับฝากรูป ฝากไฟล์
  • ใช้เก็บไฟล์ video, ไฟล์ iso และไฟล์อื่นๆที่ไม่ได้ใช้สำหรับทำเว็บไซต์

Shared Hosting ที่ไม่มีการจำกัดพื้นที่ให้บริการ เช่น WordPress Hosting Plesk, Pro Singapore Hosting

 • ไฟล์ Caching ต่างๆที่เกิดจากการใช้งาน Plugins Cache เช่น WP Fastest Cache, WP Rocket Cache จะต้องถูกลบอย่างสม่ำเสมอไม่มีการเก็บไว้เกินกว่า 15 วัน
 • ไฟล์ Backup ต่างๆที่ไม่มีการใช้งาน เช่น การใช้ Plugins Backup WordPress ไว้จะต้องถูกลบออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ถูกเก็บไว้เกินกว่า 30 วัน
 • การใช้งานดังต่อไปที่จะไม่สามารถให้บริการได้ในทุกบริการ Shared Hosting
  • บริการรับฝากรูป ฝากไฟล์
  • ใช้เก็บไฟล์ video, ไฟล์ iso และไฟล์อื่นๆที่ไม่ได้ใช้สำหรับทำเว็บไซต์
   • ในกรณีที่เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับทำเว็บไซต์ เช่น ไฟล์วีดีโอ จะต้องไม่ส่งผลต่อการใช้งานโดยรวมของเครื่อง
  • ใช้เก็บไฟล์แบ็คอัพ ไฟล์งานต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

Backup Limitation

 • ทาง Bangmod.Cloud จะไม่สามารถดำเนินการ Backup ข้อมูลให้ลูกค้าได้ หากการใช้งานของลูกค้ามีการใช้งานเกินข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วยสาเหตุที่การสำรองข้อมูลจะใช้เวลานานกว่าปกติ จนกระทบการใช้งานได้
  • มีการเก็บไฟล์แคชไว้เป็นระยะเวลานานไม่ยอมลบออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์เกินกว่า 15 วัน
  • มีการเก็บไฟล์แบ็คอัพที่เกิดจากการใช้งาน Plugins หรือแยกเก็บไว้เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 30 วัน
  • มีการใช้งาน Inodes (จำนวนไฟล์ที่มีทั้งหมด)​ ที่มีจำนวนไฟล์เกินกว่า 7500,000 ไฟล์

Inodes Limitation

 • บริการ Hosting ที่มีการจำกัดพื้นที่การใช้งาน จะไม่มีการจำกัดการใช้งาน Inodes ทุกกรณี
 • บริการ Hosting ที่ไม่มีการจำกัดพื้นที่การใช้งาน จะมีการจำกัดการใช้งาน Inodes ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
WordPress Hosting Plesk
Normal Package250,000 Inodes
Amazing Package500,000 Inodes
Wondering Package750,000 Inodes
Awesome Package1,000,000 Inodes
Pro Hosting Singapore
Normal Package300,000 Inodes
Amazing Package750,000 Inodes
Wondering Package1,000,000 Inodes

** เว็บไซต์การใช้งานทั่วไป Woo Commerce 1,000 Products ตามปกติจะมีการใช้งาน Inodes เพียง 150,000 – 200,000 ไฟล์เท่านั้น **

Email Sending Limit

 • Starter Plan Plan จะสามารถส่งได้สูงสุดเพียงวันละ 50 Email / Day
 • Quality Plan จะสามารถส่งได้สูงสุดเพียงวันละ 200 Email / Day
 • WordPress Hosting DirectAdmin จะสามารถส่งได้สูงสุดเพียงวันละ 300 Email / Day
 • WordPress Hosting Plesk จะสามารถส่งได้สูงสุดชั่วโมงละ 50 Email (720 Email / Day)

MySQL / MariaDB Limitation

 • ทาง Bangmod.Cloud จะไม่เปิดให้มีการเชื่อมต่อ MySQL / MariaDB ให้เชื่อมต่อจากภายนอกเครื่อง Shared Hosting ได้ทุกกรณีบนบริการ Shared Hosting หากต้องการใช้งานด้านดังกล่าวจะต้องใช้งานเป็น Cloud Server เท่านั้นที่จะรองรับการใช้งาน

ขอบคุณครับ

Was this article helpful?

Related Articles