ข้อตกลงการใช้งานบริการ

เพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพที่สุด เราขอกำหนดข้อตกลงในการใช้บริการ ดังนี้

Bangmod Enterprise Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง, VPS Server, Cloud Server, Dedicated Server, CDN Server, Co-Location และบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการในบริการใด ๆ ก็ตาม ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

 1. การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใด ๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 3. ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับทางเราตามความเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 5. ห้ามผู้ใช้บริการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือ ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมลก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมลนั้น ๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 6. ผู้ใช้บริการ Hosting / VPS / Cloud Server ย่อมต้องทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ผู้ให้บริการจะทำการตักเตือนหรือระงับการใช้งานชั่วคราวในครั้งแรก และจะยกเลิกให้บริการในครั้งต่อไป หรืออาจยกเลิกให้บริการในครั้งแรกทันที ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมเถื่อน โดยเฉพาะไฟล์ mp3, wma รวมไปถึงบริการ bittorrent tracker ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่นกัน
 8. ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning และวิธีอื่น ๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที
 9. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ทันที และจะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด ต่อบุคคลใด ๆ ก็ตามที่พยายาม หรือกระทำการที่เป็นอันตรายต่อระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย, การพยายามเจาะระบบ ไม่ว่าจะเพื่อการทดสอบหรือทำลายระบบ, การพยายามเข้าถึงข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
 10. ผู้ให้บริการขอไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบให้สามารถใช้บริการได้ดีอยู่เสมอ
 11. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใด ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี
 12. ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้น ๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้น ๆ
 13. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการ ระงับการให้บริการชั่วคราว แก่ผู้ใช้บริการ หลังจากเกินกำหนดชำระค่าบริการ 2 วัน
 14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการ ลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบทันที หลังจากเกินกำหนดชำระค่าบริการตามประเภทของบริการ ดังนี้
  1. Hosting – ระงับการใช้งานภายใน 7 วัน
  2. VPS / Cloud Server – ระงับการใช้งายภายใน 2 วัน
  3. Dedicated Server – ระงับการใช้งายภายใน 1 วัน
  4. Co-Location – ระงับการใช้งานภายใน 15 วัน
  5. CDN – ระงับการใช้งานภายใน 2 วัน
 15. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลงในใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. การขอยกเลิกใช้บริการ Co-Location นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องขอยกเลิกก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน
 17. การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี
 18. ในกรณีที่มีการรับประกันความพอใจด้วยการคืนเงินค่าบริการก็ดี หรือชดเชยให้ด้วยสิ่งอื่นใดก็ดี หากเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ หรือชดเชยสิ่งอื่นใดให้ในทุกกรณี
 19. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
 20. ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ
 21. การ Refunds Money นั้นมีผลแต่กับบริการ Shared Hosting, Reseller Hosting เท่านั้น บริการอื่น ๆ จะไม่มีการ Refunds Money ให้กับผู้ใช้บริการ
 22. ผู้ให้บริการจะดำเนินการย้ายข้อมูลโฮสติ้งให้ฟรี “เฉพาะครั้งแรกที่สั่งซื้อ Hosting” เท่านัน การย้ายข้อมูลใด ๆ หลังจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเองทั้งหมด
 23. บริการ Cloud Server การสร้าง Instance / เปลื่ยนแปลง Instance ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินคงเหลือเพียงพอต่อการใช้งาน Instance ทั้งหมด 14 วันจึงสามารถดำเนินการได้

อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2566

Was this article helpful?

Related Articles