วิธีการคิดค่าบริการ Data Transfer

วิธีการคิดค่าบริการของ Data Tranasfer ของ Cloud Server

ในปัจจุบัน การคิดค่าบริการ Data Transfer นั้น ทางเราจะคิดค่าบริการเฉพาะการเชื่อมต่อออกต่างประเทศเท่านั้น

บริการ Cloud Server ในแต่ละแพลน จะมี “Data Transfer” ระบุไว้อยู่ ซึ่งค่าดังกล่าวเป็น Data Transfer ที่สามารถใช้ได้ต่อเดือน โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง และส่วนเกินของค่าบริการ Data Transfer นั้นจะคิดอยู่ที่ 0.6 บาท / GB

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

Cloud Server Plan: Linux-512MB-20GB
Cloud Server Monthly Price : 159 THB / Month
Cloud Server Hourly Price: 0.24 THB / Hour
Monthly Data Transfer: 2,000GB (2TB)
Hourly Data Transsfer: 2000 / 24 / 28 = 2.97GB / Hour

จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่า Quota การใช้งาน Data Transfer ต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ 2.97GB เท่านั้นและหากในช่วงระยะเวลา 1 ชั่วโมงของการใช้งาน มีการใช้งาน Data Transfer มากกว่า 2.97GB จะถูกคิดค่าบริการทันที

ยกตัวอย่างเช่น ใน 1 ชั่วโมงนั้น มีการใช้งาน Data Transfer ไปทั้งหมด 10GB จะถูกคิดค่าบริการส่วนต่างอยู่ที่ 10 – 2.97 = 7.03 * 0.6 = 4.21 บาท

Was this article helpful?

Related Articles