Network Policy

  1.  ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุด 2 Gbps ตามจำนวนที่ระบุในแต่ละ Plan ของทุกบริการ (Cloud Server, Dedicated Server และ Colocation) จะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลานั้นๆ
  2. ในบริการ Cloud Server เมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตครบจำนวนที่ระบุแล้ว จะไม่มีการตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 60 สตางค์ต่อ 1GB
  3. การเชื่อมต่อต่างประเทศจะเป็นการ Shared ใน Pool โดยจะสามารถอ้างอิงขนาดของพูลได้ตามข้างล่างนี้
  4. บริการ Cloud Server, Dedicated Server จะมีการจำกัดการใช้งานโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

International Bandwidth Pool

ServicesPool BandwidthLimitation
Cloud Server100Mbpsจะต้องไม่มีการ burst จนผู้อื่นได้รับผลกระทบ
Cloud Server
(VPN Services)
100Mbpsแชร์กันเองใน Pool
Dedicated Server
(103.27.203.0/24)
100Mbpsจะต้องไม่มีการ burst จนผู้อื่นได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ

  • ทาง Bangmod.Cloud จะดำเนินการอัพเดท Pool อย่างสม่ำเสมอ ตามจำนวน Users ที่อยู่ในพูลนั้นๆ
  • ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้งานที่ทำให้ผู้ใช้อื่นในพูลได้รับผลกระทบ ทางเราจำเป็นที่จะต้องจำกัดการใช้งานของท่าน ตามความเหมาะสมในแต่ละแพลน
  • ทาง Bangmod.Cloud จะใช้ Policy นี้จนกว่าค่าบริการเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศจะมีราคาถูกลง และสัญญาว่าจะปรับเพิ่มขึ้นให้ ตามเท่าที่เราจะปรับและยังคงมีกำไรอยู่ได้

Was this article helpful?

Related Articles