Inodes คืออะไร?

Inodes คืออะไร?

RedHat มีการให้คำนิยามเกี่ยวกับ Inodes ไว้แบบเต็มที่ว่า

By definition, an inode is an index node. It serves as a unique identifier for a specific piece of metadata on a given filesystem. Each piece of metadata describes what we think of as a file. That’s right, inodes operate on each filesystem, independent of the others. Where this gets confusing is when you realize that each inode is stored in a common table. In short, each filesystem mounted to your computer has its own inodes. An inode number may be used more than once but never by the same filesystem. The filesystem id combines with the inode number to create a unique identification label.

Re: https://www.redhat.com/sysadmin/inodes-linux-filesystem

ซึ่งเราขอสรุปสั้นๆ ง่ายๆว่า Inodes คำนวน Files และ Folder/Directories ที่มีการใช้งาน ซึ่งค่านี้หากคุณใช้บริการ Shared Hosting  จะถูกจำกัดตามแต่ละแพ็คเกจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ ที่ลิ้งนี้

ทำไมถึงต้องจำกัด Inodes?

เนื่องจากว่า หากมีปริมาณไฟล์มากๆ การใช้งานโดยรวมก็จะช้าลง เช่น การ Backup Files หรือการ Scan Virus ไฟล์ ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม และรวมถึงในบางบริการของ WordPress Hosting นั้นไม่ได้มีการจำกัดพื้นที่ ทำให้การควบคุมการใช้งาน Inodes เป็นสิ่งจำเป็นต่อการควบคุม Resources Usages โดยรวม

จะรู้ได้อย่างไรว่าใช้งาน Inodes ไปเท่าไหร่แล้ว?

  1. หากคุณใช้ Cloud Server ให้ดำเนินการ Login เข้าไปยัง Server ผ่าน SSH หรือ Console หน้าเว็บไซต์ ด้วยสิทธิ์ root และสั่ง “df -i” จะแสดงรายการ Inodes ขึ้นมาให้ดูดังภาพ ซึ่งจำนวน inodes แปรผันกับขนาดของ Disk ที่มีการใช้งาน
  2. หากคุณใช้ Shared Hosting (Starter / Quality / WordPress ) ที่มีการใช้งาน Control Panel DirectAdmin Inodes จะถูกแสดงอยุ่ทางด้านขวามือ ใกล้ไกับ Usage Statistics เช่น Disk / Bandwidth
  3. หากคุณใช้ Shared Hosting (Starter / Quality / WordPress ) ที่มีการใช้งาน Pleks Control Panel จะไม่สามารถเรียกดูจำนวน Inodes ได้เอง แต่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากฝ่ายบริการลูกค้าผ่านอีเมลและผ่านการโทรศัพท์แจ้งให้ทราบในเวลาทำการ ซึ่งหลังจากได้รับการแจ้งแล้ว ลูกค้ามีระยะเวลา 5 วันทำการในการดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

จะทำอย่างไรเมื่อ Inodes เต็ม?

เมื่อ Inodes เต็มเกินกว่าที่มีการจำกัดไว้ในแต่ละแพ็คเกจ สิ่งที่ทำได้มีดังนี้

  1. ดำเนินการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานออกจากระบบ
  2. ดำเนินการขยายแพ็คเกจ หรือ HDD ให้ใหญ่กว่าเดิม ให้ Inodes มีเพียงพอต่อการใช้งาน

Was this article helpful?

Related Articles