การแก้ไข รหัสผ่าน Directadmin

1. ไปที่เมนู Profile เลือก Profile

2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
Current DirectAdmin password
หมายถึง ให้ใส่รหัสเดิมของระบบจัดการ Directadmin
New password:
หมายถึง รหัสใหม่ของระบบจัดการ Directadmin
เมื่อดำเนินการใส่ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วให้เลือก Change Password

Was this article helpful?

Related Articles