การตั้งค่า Forwarders Email

เลือกเมนู

1.เลือก Create Email Forwarder

2.ใส่ชื่อ Email ลงในช่อง New Forwarder Name
   ใส่ชื่อ Email ปลายทางที่ต้องได้ Forwarder ลงในช่อง Add Destination


3.เลือก Create เพื่อสร้าง Email Forwarder


4.เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพบข้อความดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles