การสร้าง E-mail Accounts

1. เลือกเมนู

2. เลือก Create Account

3. สามารถสร้าง Email Password ตามต้องการ
Username
หมายถึง ชื่อ Email ที่ต้องการใช้งาน
Password
หมายถึง รหัสผ่านของ Email
Email Quota
หมายถึง พื้นที่ใช้งานอยู่ Email4.
เลือก Create Account เพื่อสร้าง Email ดังกล่าว


5. เมื่อ Create Account เรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังภาพ Username Email Password Email เป็นต้น


Was this article helpful?

Related Articles