การตั้งค่า Autoresponders

1. ไปยังหัวข้อ Autoresponders


2. เลือก Create Autoresponders


3. เพิ่มข้อมูลตามต้องการ เพื่อให้ระบบทำการส่ง E-mail ไปยังปลายทาง

Responder Address หมายถึง ชื่อ Email ที่ต้องการ Autoresponders
Subject Prefix
หมายถึง ชื่อหัวข้อ Subject Email
Reply Frequency
หมายถึง ตั้งค่าวันทำงาน Autoresponders
Responder Message
หมายถึง ข้อความ Email

4. เลือก Save


5. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles