การเข้าใช้งาน phpMyAdmin บนระบบจัดการ Directadmin

1. เลือกเมนู phpMyAdmin

2. กรอกข้อมูล User ของ Database และ Password ที่ได้ตั้งไว้

3. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าการใช้งานดังภาพ


Was this article helpful?

Related Articles