การตั้งค่า E-mail ผ่าน App Gmail บน IOS

  1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Gmail ที่ติดมากับตัวเครื่อง

  1. ทำการเพิ่มอีเมล์ที่ต้องการใช้งาน ในที่นี้เราจะทำการเพิ่มแบบ Other เนื่องจากเป็นอีเมล์เฉพาะของโดเมน
    ให้เข้าไปที่โปรไฟล์ด้านขวาบนของแอปพลิเคชัน > Add New Account > เลือก Other

  1. หลังจากเลือกโดเมนของอีเมล์เรียบร้อย ให้ทำการใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการใช้งาน และเลือกประเภทของอีเมล์เป็น POP3 หรือ IMAP พร้อมกับใส่รหัสผ่านของอีเมล์ให้เรียบร้อย

Name: ชื่อที่ต้องการแสดง
E-mail: อีเมล ที่ต้องการใช้งาน
Password: รหัสผ่านอีเมล ที่ใช้งาน
Description: คำอธิบายเพิ่มเติม

  1. ตั้งค่าในการใช้งานอีเมล์

Incoming Mail Server
Host Name: mail.yourdomain.com กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
User Name: กรอกชื่อ E-mail ที่ใช้งาน
Password: รหัสผ่าน E-mail ที่ใช้งาน


Outgoing Mail Server
Host Name: mail.yourdomain.com กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
User Name: กรอกชื่อ E-mail ที่ใช้งาน
Password: รหัสผ่าน E-mail ที่ใช้งาน

  1. เลือกเปิด Mail แล้ว Save เป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles