การตั้งค่า E-mail ผ่าน App Gmail บน Android

  1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Gmail ที่ติดมากับตัวเครื่อง

 

  1. ทำการเพิ่มอีเมล์ที่ต้องการใช้งาน ในที่นี้เราจะทำการเพิ่มแบบ Other เนื่องจากเป็นอีเมล์เฉพาะของโดเมน
    ให้เข้าไปที่โปรไฟล์ด้านขวาบนของแอปพลิเคชัน > Add another account > เลือก Other

 

  1. หลังจากเลือกโดเมนของอีเมล์เรียบร้อย ให้ทำการใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการใช้งาน และเลือกประเภทของอีเมล์เป็น POP3 หรือ IMAP พร้อมกับใส่รหัสผ่านของอีเมล์ให้เรียบร้อย

  1. ตั้งค่าในการใช้งานอีเมล์

Username = ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password = รหัสผ่านของอีเมล์ผู้ใช้งาน

Server = เมล์เซิฟเวอร์ของการรับอีเมล์

SMTP Server =  เมล์เซิฟเวอร์ของการส่งอีเมล์

  1. เมื่อตั้งค่าการใช้งานอีเมล์เสร็จเรียบร้อยครบถ้วน จะได้หน้า Inbox ตามภาพ

Was this article helpful?

Related Articles