Redirects

สำหรับจัดการการส่งต่อโดเมนเนม เช่น เมื่อผู้ใช้งานเรียก URL : http://www.testdomain.com ต้องการให้ Redirect ไปที่ http://www.goodtestdomain.com

 

-เลือก Type เป็น Permanent (301)

-เลือกโดเมนที่ต้องการใช้งาน

– / จะใส่ path หรือไม่ใส่ก็ได้

– Redirect to : ใส่ URL ที่ต้องการจะ redirect ไปยังปลายทาง

Was this article helpful?

Related Articles