Disk Usage

cPanel มีเมนูตรวจสอบพื้นที่การใช้งานภายใน ว่าพื้นที่ใดมีการใช้งานพื้นที่ไปเท่าใด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและจัดการกับพื้นที่ดังกล่าวได้

Was this article helpful?

Related Articles