การ Restore Backups

1. เลือกเมนู Create / Restore Backups

2. เลือก Restore Backup

3. เลือก Backup ที่มีอยู่เพื่อทำการ Restore

4. เลือก Restore รอระบบทำการ Restore ขั้นตอนนี้ระยะเวลาและความเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีในแต่ละ Domain

5. เมื่อทำการ Restore เรียบร้อยแล้วจะขึ้นดังภาพ


Was this article helpful?

Related Articles