การปรับ Version PHP

1.เลือกหัวข้อเมนู PHP Settings

2. เลือก Version PHP ที่ต้องการ

3. เมื่อเลือกเวอย์ชั่นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้เลือก Update Version เป็นอันเสร็จสิ้น

Was this article helpful?