การเพิ่ม Site Redirects

1. เลือก Site Redirects

2. เลือก Create New Redirect

3. กรอก URL ที่ต้องการ Redirect ในช่อง Destination URL


4. เลือก Create เพื่อสร้าง Site Redirects

Redirect Type
301 : Permanent =
ทำการ Redirect แบบถาวร

302 : Temporary = ทำการ Redirect ชั่วคราว

303 : Replaced = เมื่อเรียก URL หรือ Path ที่ระบุ ให้เปลี่ยนเป็น URL เป้าหมาย (Destination URL)

Destination URL หมายถึง URL หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ปลายทาง

5. เมื่อดำเนินการ Create เรียบร้อยแล้วจะขึ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles