วิธีการตั้งค่า DNS สำหรับ Bangmod Mail Service

วิธีการตั้งค่า DNS สำหรับ Bangmod Mail Service

ให้ตั้งค่า DNS ตามด้านล่างใน DNS ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ครับ โดยที่เปลี่ยน yourdomain.com เป็นโดเมนของลูกค้าครับ เช่น mail.bangmod.cloud

 • DNS A Record
  • mail.yourdomain.com. => 103.245.166.207
  • smtp.yourdomain.com. => 103.245.166.207
  • imap.yourdomain.com. => 103.245.166.207
  • pop3.yourdomain.com. => 103.245.166.207
  • webmail.yourdomain.com. => 103.245.166.207
 • DNS TXT Record (@ คือ root domain name ครับขึ้นอยู่กับ DNS แต่ละที่ว่ารองรับหรือไม่ หากไม่รองรับให้ตั้งเป็นชื่อโดเมนแทน เช่น yourdomain.com.)
  • @ หรือ yourdomain.com.  => “v=spf1 +a +mx +a:mail01.hosting.bangmod.cloud +a:mailgw.bangmod.cloud ~all”
  • _dmarc.yourdomain.com. => “v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:spam-reports@bangmod.co.th”
  • bangmod._domainkey.yourdomain.com. => “v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrF+IDYwien2XNGUwk+l/tti0QuMdZaqeicZNjStyJPo7R6Ag5EIyho3wwtsMQLJFoDiG/xSKf9p8iK4b80RGU48ij9BAWe+bSssOU8NgWTlRfZcOoh2VGqQX4jTKvAlMhsiF89XK9/dX3f9ws/ReD5TvX/W2YRkaELp+hmgiImQIDAQAB”
 • DNS MX Record (@ คือ root domain name ครับขึ้นอยู่กับ DNS แต่ละที่ว่ารองรับหรือไม่ หากไม่รองรับให้ตั้งเป็นชื่อโดเมนแทน เช่น yourdomain.com.)
  • @ หรือ yourdomain.com. Priority 10 mail.yourdomain.com.

หลังจากนั้นให้ทดสอบอีเมลที่ https://www.mail-tester.com/ ครับ หากตั้งค่าถูกต้องจะได้ Score 10/10 ครับ

Was this article helpful?