[TH] วิธีการเปิดการใช้งาน root Login สำหรับ Cloud Server

สำหรับการใช้งาน Cloud Server ครั้งแรก จะยังไม่สามารถเข้าเครื่องด้วย Root ได้

หลังจากสร้างเครื่อง Cloud Server ระบบจะมีส่งเมลแจ้ง User และ Password เข้าใช้งานครั้งแรกให้

ให้เข้าเครื่องด้วย Username และ Password ที่ส่งให้ทางเมลและตั้งค่าการใช้งาน Root ก่อน

1. SSH Login ด้วย User และ Password ดังกล่าวแล้ว ระบบจะให้กรอก Password ปัจจุบันและจะให้ตั้ง Password ใหม่
ถ้าเคยเข้าใช้งานและตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว ข้ามไปข้อ 2

หลังจากตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะ Logout อัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ Login เข้าด้วย Username และ Password ใหม่

2. หลังจาก SSH Login เข้าใหม่ สามารถเข้าใช้งานระดับ Root ด้วยคำสั่ง

sudo -i

3. ให้ตั้ง Password สำหรับ Root ด้วยการใช้คำสั่ง

passwd

4. หากต้องการเปิดการใช้งาน Access Root จะต้องไปแก้ไขไฟล์ /etc/ssh/sshd_config

nano /etc/ssh/sshd_config

5. หาบรรทัดข้อความส่วนของ Authentication ในไฟล์ดังกล่าว

6. ลบ # ด้านหน้าของ PermitRootLogin ออกและแก้ไข prohibit-password เป็น yes

PermitRootLogin yes

7. Restart SSH Server

systemctl restart sshd

เท่านี้ก็สามารถ SSH Login ด้วย user root ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles