[TH] วิธีการเปิดการใช้งาน root Login สำหรับ Cloud Server

หลังจากสร้างเครื่อง Cloud Server ระบบจะมีส่งเมลแจ้ง User และ Password เข้าใช้งานครั้งแรกให้

SSH Login ด้วย User และ Password ดังกล่าวแล้ว ระบบจะให้กรอก Password ปัจจุบันใหม่อีกครั้งเป็นการยืนยัน

ระบบจะบังคับให้ตั้ง Password ใหม่ หลังจากนั้นให้ Login เข้าด้วย Password ใหม่อีกครั้ง

หลังจาก SSH Login เข้าใหม่ ให้เข้าใช้งาน user Root ด้วยคำสั่ง

sudo -i

เริ่มต้นใช้งาน user Root จะถูกปิดไว้อยู่ ให้ตั้ง Password สำหรับ Root ก่อนโดยการใช้คำสั่ง

passwd

หากต้องการเปิดการใช้งาน Access Root จะต้องไปแก้ไขไฟล์ /etc/ssh/sshd_config

แก้ไขบรรทัดตามนี้

#PermitRootLogin prohibit-password

เป็น

PermitRootLogin yes

เพื่อให้ ssh config ที่แก้ไขใหม่เปิดการใช้งาน จะต้อง Reload SSH โดยใช้คำสั่ง

systemctl restart sshd

เท่านี้ก็สามารถ SSH Login ด้วย user root ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles