การยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของโดเมน ตามกฎของ ICANN

ในกรณีที่โดเมนของลูกค้าถูกระงับการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการยืนยันตัวตนทางอีเมลตามกฎ ICANN นั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการ ยืนยันตันได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบอีเมลที่สมัครใช้ในการสมัครโดเมน ค้นหาอีเมลที่มีหัวข้อว่า “Action required – WHOIS Verification”  คลิกที่ปุ่ม “Click to Verify” ในเนื้อหาของอีเมล ตรวจสอบว่าหน้าที่เปิดขึ้นมานั้นขึ้นข้อความว่า Verify เรียบร้อยแล้วหรือยัง หลังจาก Verify เรียบร้อยแล้ว โดเมนจะกลับมาใช้งานได้เร็วสุดภายใน 30 นาที หรืออย่างช้าสุดภายใน 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของ DNS หากคุณไม่ได้รับอีเมลการตรวจยืนยัน คุณควร: ตรวจดูโฟลเดอร์อีเมลสแปมหรือขยะ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​

บริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด  ( “บริษัท” ) เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทเข้าใจดีว่าท่านต้องการ ความปลอดภัย ในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ​ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ทั้งทางตรง และทางอ้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีอยู่กับบริษัท ทั้งที่เกิดจากการลงทะเบียน […]